Oferta publiczna akcji Creotech Instruments i przejście na główny rynek GPW
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
06 cze 2022, 10:43

Oferta publiczna akcji Creotech Instruments i przejście na główny rynek GPW. Co warto wiedzieć o spółce

Od 6 czerwca ruszają zapisy na akcje Creotech Instruments. Spółka przeprowadza emisję w celu pozyskania środków na dalszy rozwój. Po zakończeniu oferty Creotech zmieni rynek z NewConnect na główny parkiet GPW.

Creotech Instruments, jedna z największych polskich firm z sektora kosmicznego, produkująca i dostarczająca na światowe rynki technologie kosmiczne rozpoczyna ofertę publiczną akcji. Zamierza pozyskać ok. 49,6 mln zł brutto na dokończenie projektów badawczo-rozwojowych oraz na rozbudowę zaplecza produkcyjnego i działu sprzedaży.

W marcu 2021 r. spółka przeprowadziła z sukcesem udaną ofertę publiczną i weszła na rynek NewConnect. Pozyskane środki w wysokości 11,3 mln zł zostały przeznaczone na kontynuację prac związanych z opracowaniem własnego satelity obserwacyjnego Ziemi EagleEye. Część środków pozwoliła podnieść na szósty poziom rozwoju technologii platformy mikrosatelitarnej HyperSat, która jest flagowym produktem spółki. Creotech zakupił też, w celu rozszerzenia działalności produkcyjnej, dodatkową linię do montażu elektroniki.

Tym razem oferta ma na celu wsparcie w komercjalizacji platformy i przejście na główny rynek GPW.

Zobacz także: KNF zatwierdziła dwa prospekty emisyjne. Ruszają oferty publiczne Creotech Instruments i 3LP

Model biznesowy Creotech Instruments

Creotech działa obecnie w trzech obszarach. Pierwszym i najważniejszym z nich jest rynek budowy satelitów. Flagowym produktem jest własna platforma Hypersat, która jest tworzona od wielu lat i krok po kroku wspina się po szczeblach gotowości technologicznej. W grudniu 2021 r. spółka zakończyła projekt na poziomie technologicznym TRL6-7. Opracowana własna platforma pozwala oferować podsystemy i całą platformę dla satelitów telekomunikacyjnych i obserwacyjnych. Zarząd liczy na skokowy wzrost wartości firmy po roku 2023, po pełnym wprowadzeniu na rynek wyżej wspomnianej platformy. Wiązać się to będzie z misją umieszczenia pierwszego własnego satelity Eagle Eye w przestrzeni kosmicznej, co jednocześnie będzie testem platformy. Ponadto spółka realizuje misję PIAST (Polish ImAging SaTellites) dla Ministerstwa Obrony Narodowej, której celem jest umieszczenie satelitów obserwacyjncyh na orbicie w 2024 r. Creotech Instruments zrealizował w kwietniu pierwszą fazę projektu PIAST. Misja ma na celu stworzenie instrumentów narodowego systemu satelitarnej obserwacji na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Projekt PIAST ma być pierwszym komercyjnym wdrożeniem autorskiej platformy satelitarnej HyperSat.

Spółka celuje w rynek mikrosatelitów, czyli satelitów o wadze od 10 do 150 kg. Zdolność produkcyjna satelitów bazujących na autorskiej platformie ma wynieść ok. 20 satelitów rocznie, podczas gdy na rynku zapotrzebowanie szacowane jest na ponad tysiąc jednostek rocznie. Tego typu obiekty działają na orbicie ok. 5 lat, więc spółka liczy także na powtarzalność zamówień. Warto tu zaznaczyć, że Creotech projektuje satelity dla innych podmiotów, nie zajmuje się zaś ich umieszczeniem na orbicie, ani nie jest ich operatorem.
 

Kluczowe projekty Creotech Instruments


Drugim polem działalności Creotech Instruments jest rynek komputerów kwantowych. Spółka produkuje peryferyjne urządzenia, specjalistyczną elektronikę i aparaturę do użycia m.in. właśnie w komputerach kwantowych. Spółka nie buduje jednostek centralnych, ale konstruuje wyspecjalizowane systemy sterujące, które już sprzedaje od końca 2020 r.

Trzecim jest segment dronów. Creotech posiada zaawansowane narzędzie do analizy trasy lotu GREy. System tworzy mapy ryzyka dla przelotu bezzałogowych jednostek latających. W najbliższych latach ma wejść w życie prawo unijne określające w jaki sposób można będzie posługiwać się dronami poza zasięgiem wzroku, co pozytywnie wpłynie na zapotrzebowanie na systemy tego typu.
 

Klienci Creotech Instruments

Cele na lata 2022-2025

Creotech ma wizję stabilnego rozwoju na następne kilka lat. Zarząd zdefiniował podstawowe cele do osiągnięcia do 2024/2025 roku.

W pierwszym obszarze działania, czyli w kosmosie, Creotech stawia sobie najważniejszy cel: już w 2023 roku spółka planuje umieszczenie własnego satelity Eagle Eye (satelita obserwacyjny Ziemi) w przestrzeni kosmicznej. Ten cel jest krótkoterminowy, ale istotny, gdyż pozwoli spółce osiągnąć pełen space heritage – w przypadku sukcesu, skokowo wzrośnie potencjał komercyjny platformy HyperSat.

W ten sposób Creotech będzie w stanie dostarczać na rynek własne mikrosatelity. W założeniach zarządu pipeline zamówień w 2024-2025 r. może wynosić 10-20 zamówień rocznie na tego rodzaju urządzenia.

Do 2024/2025 roku ma też zostać zakończona misja PIAST (Polisch ImAging SaTelites). Jest ona realizowana dla Ministerstwa Obrony Narodowej we współpracy z Wojskową Akademią Nauk. Misja zakłada umieszczenie na orbicie trzech satelitów w 2024 r.

„Jednym z naszych najważniejszych celów jest umieszczenie na orbicie okołoziemskiej satelity EagleEye, a następnie satelit obserwacyjnych dla segmentu obronności w ramach projektu PIAST. Będzie to niezwykle ważny moment w historii Creotech. Chcemy dowieść, że nasze platformy mikrosatelitarne spełniają wszystkie oczekiwania i uzyskać tzw. space heritage. To pozwoli nam na rozpoczęcie sprzedaży platform mikrosatelitarnych o jednostkowej wartości do 4 mln USD klientom komercyjnym” – wyjaśnia Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments.

W drugim obszarze działalności, związanym z dronami, spółka zamierza być do 2024-2025 roku głównym dostawcą danych o analizach ryzyka dla sektora UAV (dronowego) w Polsce i liczącym się graczem w tym sektorze w Europie. Dodatkowo Creotech zamierza przygotować system do wykrywania przeszkód w otoczeniu polskich lotnisk i analizy automatycznej profilu terenu i ryzyka dla operacji wykonywanych przez drony sterowane poza zasięgiem wzroku. Tu spółce sprzyjać będą nowe przepisy dotyczące sektora UAV.

Zaś w trzecim obszarze dzialalności spółka zamierza być dostawcą pełnych systemów sterowania komputerami kwantowymi. Creotech ma już doświadczenie w tej dziedzinie i współpracuje z liderami rynku technologii komputerów kwantowych. Spółka sama nie buduje komputerów kwantowych, ale dostarcza systemy hadrwarowo-softwarowe sterowania tego typu sprzętem. Kolejny cel to wprowadzenie na rynek systemu synchronizacji czasu do rozwiązań telekomunikacyjnych, nad którym spółka pracuje już od kilku lat.

Perspektywy rozwoju rynku

Spółka skupia się na rynku mikrosatelitów, co do którego oczekiwany jest wielokrotny wzrost w tej dekadzie. Według raportu "Global Nanosatellite and Microsatellite Market: Focus on Mass, Orbit, Component, Application, and End User – Analysis and Forecast, 2020-2026" przewidywany jest średnioroczny wzrost na poziomie 24.86% rocznie do roku 2026.

Creotech szacuje, że środki z emisji pozwolą na optymalizację produkcji systemów kosmicznych i tym samym spółka osiągnie zdolność produkcyjną 20 satelitów rocznie. Cena sprzedaży jednego mikrosatelity, jak podaje spółka, ma wynieść od 1 do 4 mln USD, przy marży EBIDTA (bez uwzgl. kosztów ogólnego zarządu) na poziomie 60-70%.

Według różnych prognoz liczba satelitów wokół Ziemi ma się zwiększyć z obecnej liczby ok. 5 tys. obiektów do 12-24 tys. do 2030 r.

W sektorach komputerów kwantowych i dronów, według zarządu, spółka nie dotarła jeszcze do 99% rynku, a 90% z jej produktów dopiero jest wdrażanych do sprzedaży. Obecnie Creotech oferuje i sprzedaje zaawansowane usługi przetwarzania danych geoprzestrzennych. Produkuje specjalistyczną elektronikę, która, oprócz komputerów kwantowych, ma też zastosowanie w kryptografii kwantowej, fizyki kwantowej i wysokich energii.
 

rynek komputerów kwantowych

Dane finansowe i przewidywania wzrostu

Creotech generuje rosnące przychody, z czego wciąż ok. 45% (z tendencją spadkową) stanowią przychody z niskomarżowych projektów edukacyjnych ESA. Rośnie natomiast udział wysokomarżowych segmentów, czyli produkcji elektroniki, segmentu aparatury naukowo-pomiarowej oraz segmentu danych satelitarnych i technologii UAV, które już teraz stanowią 37% przychodów.

Spółka alokuje całość wygenerowanych środków w badania i rozwój (B+R). Te z kolei są już stopniowo komercjalizowane.

„Dzięki stopniowej komercjalizacji prac B+R możemy tworzyć coraz bardziej złożone podsystemy i systemy, co pozwala na dalsze zwiększanie marż i przychodów. Zakończenie głównych prac B+R i stworzenie własnej w pełni funkcjonalnej platformy satelitarnej do zastosowań komercyjnych planujemy na 2024 r.” - podaje spółka.

Właśnie od 2024 r. spółka planuje przejście na większą skalę działalności. Uruchomienie platformy ma pozwolić na uzyskiwanie przychodów z produkcji satelitów.
 

Creotech plany

Oferta akcji i cele emisyjne

Oferta akcji obejmie nową emisję do 396 558 akcji, z której sprzedaży spółka zamierza pozyskać ok. 49,6 mln zł brutto (ok. 46,3 mln zł netto). Ponadto zostanie zaoferowane do 100 000 akcji już istniejących sprzedawanych przez kluczowych akcjonariuszy spółki.
 

cele emisyjne Creotech Instruments


Największa część środków (21 mln zł) ma posłużyć dokończeniu projektów B+R dotyczących technologii satelitarnych, komputerów kwantowych i systemów zarządzania operacjami UAV. Dzięki temu m.in. spółka liczy na uzyskanie Space Heritage dla jej autorskiego systemu Hypersat.

Pozostałe środki posłużą znaczącej rozbudowie działu sprzedaży i rozbudowie zaplecza produkcyjnego i logistycznego.

„Jesteśmy w przededniu szybkiego skalowania spółki, na to potrzebny jest kapitał” – podsumowuje krótko prezes Grzegorz Brona.

Cena emisyjna akcji została ustalona w wysokości 125 zł za akcję - poniżej ceny rynkowej (stan na 6 czerwca). Przy tej cenie wycena spółki 198 mln zł, czyli jest niższa od aktualnej: 211 mln zł.

Notowania Creotech Instruments

Creaotech Instruments

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych już się rozpoczęły i potrwają do 13 czerwca 2022 r.

Szczegóły emisji akcji dostępne są na stronie internetowej spółki: https://creotech.pl/pl/, w zakładce ,"Oferta Publiczna". Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski Navigator S.A.

Creotech liczy, że przeniesienie notowań na główny parkiet GPW nastąpi ok. 11 lipca 2022 r. Ostateczną datę ustali i opublikuje w odpowiedniej uchwale Giełda Papierów Wartościowych.

Harmonogram IPO Creotech Instruments

TerminEtap
6 czerwca - 13 czerwca 2022 r.Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów detalicznych.
14 czerwca 2022 r.Ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w transzach i ceny emisyjnej.
do 24 czerwca 2022 r.Przydział akcji.
około 8 lipca 2022 r.Rejestracja PDA na rachunkach papierów wartościowych.
około 11 lipca 2022 r.Zakładany pierwszy dzień notowań akcji istniejących oraz PDA na rynku regulowanym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW)

Zobacz także: Debiuty w 2022 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.