GPW SA | StrefaInwestorow.pl

GPW SA

Karty podstawowe

40.2000
-0.1000
-0.25%
17:01
Poprzednia wartość: 
40.3000
Otwarcie: 
40.4000
Wolumen: 
62.95 tys.
Zasięg dzienny: 
40.7200
 - 
40.2000
Obrót: 
2.54 mln

Spółka organizuje obrót instrumentami finansowymi. Przedmiotem handlu na giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach - głównym oraz NewConnect. Grupa GPW, poprzez Towarową Giełdę Energii, prowadzi jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2.