Grupa FERRO przedstawia strategię na lata 2019-2023 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 mar 2019, 10:07

Grupa FERRO przedstawia strategię na lata 2019-2023

Grupa FERRO przedstawia strategię na lata 2019-2023.

Strategia F1 zakłada m.in. koncentrację na:

- intensyfikacji ekspansji rynkowej, w tym poprzez dalszą dywersyfikację rynków operacyjnych oraz kanałów dystrybucji,
- wdrożeniu systemowej oferty,
- dążeniu do doskonałości operacyjnej w kluczowych procesach – przede wszystkim w organizacji łańcucha dostaw.

Według szacunków Zarządu przełoży się to na osiągnięcie w 2023 r.:

- skonsolidowanych przychodów sięgających 700 mln PLN (CAGR 2018*-2023 ok. 11%),
- skonsolidowanej EBITDA** sięgającej 90 mln PLN (CAGR 2018*-2023 około 10%).

  • Zakładane przyszłe skonsolidowanych przychodów i EBITDA nie uwzględniają wpływu potencjalnych projektów z zakresu M&A.
  • Proponowana polityka dywidendy zakłada rekomendowanie przez Zarząd wypłaty dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 50 % zysku netto FERRO S.A. (przy założeniu poziomu relacji długu finansowego netto do skonsolidowanej EBITDA poniżej 2,5 na koniec roku obrotowego, którego dotyczy rekomendacja podziału zysku).
  • Do Zarządu dołącza Wojciech Gątkiewicz, który odpowiedzialny będzie za wdrożenie i realizację strategii Grupy oraz jej rozwój

* bazą do obliczenia CAGR są wartości szacunkowe za 2018 r. opublikowane w raporcie bieżącym 2/2019 z 4 marca 2019, dane szacunkowe nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta
** wartość skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększona o amortyzację


Grupa FERRO, jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów armatury sanitarnej i instalacyjnej, przyjęła Strategię rozwoju na lata 2019-2023. Strategia F1 opiera się na czterech inicjatywach :
1. Integracja i optymalizacja - obejmuje projekty takie jak m.in. integracja procesów zewnętrznych i wewnętrznych, które będą służyły budowie organizacji zorientowanej na klienta.
2. Kompleksowe rozwiązania – ekoświadomość i innowacje - budowa oferty systemowej oraz wprowadzenie do sprzedaży nowych rozwiązań związanych
z ekonomicznym zużyciem wody i energii.
3. Zmiany rynkowe – szybko i elastycznie – dotyczy zintensyfikowania aktywności w kanale internetowym, optymalizacji i integracji łańcucha dostaw, intensyfikacji ekspansji rynkowej oraz wzmocnienia udziałów rynkowych.
4. Wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji/produktów - projekty polegające na segmentacji oferty i repozycjonowaniu marek, pozyskaniu nowych odbiorców B2B w oparciu o bezpośrednią dystrybucję na wybranych rynkach, wprowadzeniu dodatkowych usług okołosprzedażowych oraz asortymentu uzupełniającego.
Strategia F1 zakłada realizację licznych projektów adresujących wyżej wymienione inicjatywy, których celem będzie koncentracja Grupy FERRO na trzech głównych obszarach:
• intensyfikacji ekspansji rynkowej, w tym poprzez dalszą dywersyfikację rynków operacyjnych oraz kanałów dystrybucji,
• wdrożeniu systemowej oferty,
• dążeniu do doskonałości operacyjnej w kluczowych procesach – przede wszystkim w organizacji łańcucha dostaw.
Według szacunków Zarządu skuteczna realizacja opracowanych projektów strategicznych może przełożyć się na osiągnięcie w 2023 r.:
- skonsolidowanych przychodów na poziomie sięgającym 700 mln PLN (CAGR 2018*-2023 ok. 11%),
- skonsolidowanej EBITDA** sięgającej 90 mln PLN (CAGR 2018*-2023 około 10%).


„Nasza dotychczasowa koncepcja rozwoju, zakładająca m.in. wzrost organiczny i dość selektywne podejście do podejmowania nowych inicjatyw biznesowych, pozwoliła nam uzyskiwać bardzo satysfakcjonujące w naszej ocenie rezultaty. W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyliśmy przychody z ok. 270 mln PLN do ponad 405 mln PLN* na koniec 2018 roku, a nasz zysk EBITDA wzrósł w tym czasie z 35 mln PLN do ponad 57 mln PLN* (*dane
szacunkowe za 2018, nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta). Możemy pochwalić się osiągnięciem silnej pozycji rynkowej w Polsce i regionie oraz stabilną sytuacją finansową. Jesteśmy dumni z tego, że zbudowaliśmy kompetentny i zaangażowany zespół, gotowy do podejmowania i skutecznej realizacji coraz bardziej ambitnych zadań. Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że jesteśmy jako Grupa dobrze przygotowani do realizacji kolejnego etapu rozwoju określonego w Strategii F1. Strategia na lata 2019-2023 to z jednej strony nasza odpowiedź na wyzwania, z jakimi się mierzymy i będziemy mierzyć w kolejnych latach, w szczególności poprzez określenie szeregu inicjatyw i celów, które w naszej opinii pozwolą przygotować organizację do działania w długim horyzoncie czasowym i przyspieszyć jej rozwój.”
„Do naszych głównych zadań należeć będzie integracja i konsolidacja funkcji centralnych w Grupie, segmentacja oferty i repozycjonowanie marki Ferro, wdrożenie oferty systemowej, optymalizacja i integracja łańcucha dostaw oraz intensyfikacja ekspansji rynkowej. W efekcie zakładamy osiągnięcie CAGR skonsolidowanych przychodów 2018-2023 na poziomie ok. 11% i EBITDA na poziomie ok. 10%. W Strategii F1 przewidujemy także inicjatywy z obszaru M&A – nie zostały one ujęte w powyższych szacunkach przychodów i EBITDA. Interesują nas przede wszystkim takie projekty, które pozwolą na przejęcie nowego rynku lub udziałów w istniejącym rynku. Realizacja celów Strategii F1 odbywać się będzie przy założeniu utrzymania bezpiecznego poziomu zadłużenia i jak wierzymy atrakcyjnej polityki dywidendowej FERRO” - mówi Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO.

Strategia F1 przewiduje średnioroczny CAPEX na poziomie nieprzekraczającym 10 mln PLN. Pożądana wartość wskaźnika: skonsolidowany dług finansowy netto/skonsolidowana EBITDA określona została na poziomie nieprzekraczającym 2,5. Szacunki skonsolidowanych przychodów, EBITDA, poziomu CAPEX i DN/EBITDA nie uwzględniają wpływu potencjalnych projektów z zakresu M&A. Inicjatywy w obszarze M&A zostaną doprecyzowane i wycenione na etapie operacjonalizacji strategii. Zaproponowana w ramach Strategii F1 polityka dywidendowa zakłada rekomendowanie przez Zarząd wypłaty dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 50 % zysku netto FERRO S.A. (przy założeniu poziomu relacji długu finansowego netto do skonsolidowanej EBITDA poniżej 2,5 na koniec danego roku obrotowego). Przy rekomendacji podziału zysku każdorazowo Zarząd będzie brał pod uwagę plany inwestycyjne, sytuację finansową i płynnościową Grupy Emitenta oraz ocenę perspektyw i uwarunkowań rynkowych i makroekonomicznych. Z dniem 11 marca 2019 roku do Zarządu FERRO powołany został Wojciech Gątkiewicz. Menedżer działający ostatnio jako niezależny doradca biznesowy w latach 2004-2018 związany był z Grupą Pfleiderer Grajewo jako CEO Pfleiderer Polska sp. z o.o., Chief Transformation Officer oraz Chief Sales Officer w Pfleiderer Group S.A. oraz CEO Grajewo S.A. i Pfleiderer Prospan S.A. Wcześniej, w latach 2004-2007, pełnił funkcję Prezesa Zarządu Lafarge Dachy sp. z o.o., spółki powstałej w wyniku fuzji Braas Polska sp. z o.o. oraz Rupp Ceramika sp. z o.o. a w latach 1995-2004 był Prezesem Braas Polska sp. z o.o. Wojciech Gątkiewicz ukończył studia magistersko-inżynierskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i posiada tytuł MBA, uzyskany w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów we współpracy z Rotterdam School of Management. Jako Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Strategii i Rozwoju FERRO Wojciech Gątkiewicz odpowiedzialny będzie za wdrożenie i realizację strategii Grupy oraz jej rozwój.

O Spółce: Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo - logistyczne znajduje się w Skawinie. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International Sp. z o.o., NOVASERVIS spol. s.r.o., NOVASERVIS FERRO Group SRL, NOVASERVIS FERRO SK s.r.o, FERRO Hungary Kft, NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd.

Źródło: Spółka, #FRO

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości