Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert europejski: Nowe przepisy dot. monitorowania i sprawozdawczości w ramach EU ETS

Mając na względzie ostatnią nowelizację dyrektywy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne związane z rozporządzeniem wykonawczych dot. monitorowania i sprawozdawczości emisji gazów cieplarnianych.


Obszar legislacyjny:

Pod koniec lipca Komisja Europejska uruchomiła kilka konsultacji publicznych, które obejmowały swoim zakresem kwestie związane z funkcjonowaniem systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS) po zmianach zawartych w nowelizacji dyrektywy w tej sprawie.

Obecnie konsultowany projekt rozporządzenia odnosi się bezpośrednio do obowiązku monitorowania oraz sprawozdawczości w zakresie ilości emisji (tj. MRV - Monitoring, Reporting and Verification). Dokładne prowadzenie działań w tym obszarze ma bowiem fundamentalne znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania systemu EU ETS, a także bezpieczeństwa dla jego uczestników.

Alert legislacyjny: rząd wprowadza ustawę oczyszczającą spółki skarbu państwa z „brudnej energii”

Ścieżka legislacyjna:

Konsultacje publiczne rozporządzenia wykonawczego uruchomione zostały 26 lipca i zakończyły się po 4 tygodniach tj. 23 sierpnia. Ostatecznego przyjęcia dokumentu należy się spodziewać w IV kwartale br.

Przed uruchomianiem konsultacji publicznych Komisja kilkukrotnie przekazywała propozycje dokumentów do Grupy ekspertów ds. polityki przeciwdziałania zmianie klimatu ("CCEG") – w marcu oraz kwietniu br. Uwagi wyrażone przez w/w Grupę zostały uwzględnione podczas przygotowywania obecnej treści projektu.

Za koordynację oraz opracowywanie właściwego dokumentu odpowiedzialna jest Dyrekcja Generalna ds. Klimatu (DG CLIMA), wraz z Departamentem ds. Rynku emisji CO2 oraz czystej mobilności (CLIMA.B), oraz Wydziałami ds. Koordynacji Polityki oraz Międzynarodowych Rynków (B.1) oraz ds. Wdrażania, Wsparcia Polityki i Rejestru ETS (B.2).

Alert europejski: Wodór, węgiel oraz energetyka wodna. Nowe statystyki energetyczne UE

Co z tego wynika?

Obecnie konsultowany projekt rozporządzenia swoim zakresem obejmuje m.in.:

  • Dodanie nowych definicji, a w tym rozszerzenie zasad monitorowania i raportowania na nowe sektory.

 

  • Aktualizację stałej ceny referencyjnej określonej w art. 18, która dzięki temu będzie ona lepiej dostosowywała szacowaną wartość korzyści do obowiązującej ceny EUA.

 

  • Dodanie nowych przepisów dot. biomasy i określania frakcji biomasy, aby zapewnić niezbędne dostosowania systemu do kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy, w tym biopaliw oraz biopłynów.

 

  • Zmiana art. 68 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2066, po to, „aby państwa członkowskie przedkładały Komisji zweryfikowane roczne sprawozdanie na temat wielkości emisji z każdej instalacji spalania odpadów komunalnych do dnia 30 kwietnia każdego roku. Zgodnie z tym rozporządzeniem wykonawczym operatorzy mają przedkładać właściwemu organowi do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie na temat wielkości emisji obejmujące roczne emisje w okresie sprawozdawczym i zweryfikowane zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/20679. W związku z tym należy zapewnić właściwym organom jeden miesiąc na dokonanie przeglądu tego sprawozdania i przedłożenie go Komisji. [Komisja powinna przedstawić dalsze wytyczne dotyczące przedkładania właściwym organom w odpowiednich wytycznych]”.

 

To wyłącznie fragment zmian opracowanych przez Komisję. Gro nowych przepisów odnosi się zaś bezpośrednio do obowiązków związanych z monitorowaniem oraz sprawozdawczością dla podmiotów z sektorów: lotnictwa, transportu lądowego oraz morskiego, a także budownictwa.

Alert europejski: Co dalej z Unią Energetyczną?

udostępnij: