Neuca zwiększa dywidendę, zapowiada skup akcji oraz wzrost w najważniejszych segmentach działalności
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
27 maj 2024, 12:38

Neuca zapowiada wzrost w najważniejszych segmentach działalności. Zwiększa dywidendę i przeprowadza skup akcji

Zarząd Grupy Neuca przedstawił na czacie inwestorskim plany dalszego rozwoju. Spółce sprzyjają zmiany w prawie oraz rosnący potencjał na rynku hurtu aptecznego. Grupa rozszerza też znacząco segment badań klinicznych w szczególności o istotne rynki USA i Korei Południowej. Backlog tego segmentu jest na historycznie najwyższym poziomie, co pozwala spodziewać się powrotu do dwucyfrowej rentowności EBITDA. Neuca kontynuuje też politykę rosnących wypłat dywidendy już 20. rok z rzędu i dodatkowo prowadzi program skupu akcji.

Sprzyjające zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy refundacyjnej, wprowadzona w 2023 roku, miała znaczący, w większości pozytywny, wpływ na branżę farmaceutyczną i tym samym na potencjał dalszego wzrostu rynku, na którym działa Neuca.

"Przede wszystkim wprowadzono wyższą detaliczną marżę apteczną na leki refundowane, co nieznacznie poprawia kondycję finansową aptek" - podkreśla Piotr Sucharski, prezes zarządu Grupy Neuca.

Dodatkowo, teraz płatne nocne dyżury aptek, które wcześniej były deficytowe, są mniej uciążliwe. Zmiany te, wraz z umożliwieniem dalszego rozwoju szczepień w aptekach, poprawiają dostępność usług dla pacjentów i stabilność finansową placówek aptecznych. W obszarze hurtowym nowelizacja wprowadziła wzrost marży na leki refundowane wobec urzędowej ceny zbytu o 1 punkt procentowy, co pomogło zniwelować wzrost kosztów pracy, energii i inflacji.

Ustawa Apteka dla Aptekarza 2.0 wprowadziła istotne zmiany, które miały na celu ochronę segmentu aptek niezależnych.

"Wejście w życie AdA 2.0. z końcem 2023 r. wyhamowało migracje aptek niezależnych do sieci" - zaznacza Piotr Sucharski.

Jak zauważa zarząd Neuca, zmniejszająca się liczba aptek wynika przede wszystkim z rosnącej konkurencji na rynku, a nie bezpośrednio z regulacji. Nowelizacja ta wyrównała szanse aptek niezależnych na utrzymanie się na rynku, co jest widoczne szczególnie na terenach wiejskich, gdzie liczba aptek rośnie. Dodatkowo, średnia liczba pacjentów przypadających na aptekę w Polsce wynosi poniżej 3 tysięcy, podczas gdy w krajach europejskich to ponad 4 tysiące, co wskazuje na relatywnie lepszy dostęp do usług farmaceutycznych w Polsce, ale z drugiej strony właśnie na zwiększoną konkurencję między nimi.

„Ponadto obrót zamykanych aptek jest przejmowany przez apteki pozostające na rynku. Dynamika średniego obrotu apteki niezależnej w I kwartale wzrosła o ponad 10%, a apteki sieciowej: ok. 7% r/r.” - zauważa Sucharski.

Zarząd Neuca zwraca też uwagę, że przepisy wdrożone w ramach nowelizacji AdA 2.0 są powszechnie obowiązującymi przepisami w Europie i mają na celu ochronę segmentu aptek niezależnych, przez co minimalizuje się ryzyko ich wycofania przez polityków.

Zobacz także: „Wierzymy, że zintegrowane, skoordynowane leczenie pacjenta wsparte przez technologię, mierzone efektami leczniczymi oraz poprawą jakości życia przyniesie najwięcej korzyści pacjentowi" - relacja z czatu z przedstawicielami Grupy NEUCA 

Rynek hurtu

Rynek hurtu aptecznego, na którym działa Grupa Neuca, wykazuje znaczącą dynamikę wzrostu.

"W I kwartale dynamika rynku wyniosła 8,1% i była nieznacznie wyższa od naszych szacunków" – mówi Piotr Sucharski.

Pomimo optymistycznych wyników na początku roku, Grupa Neuca na razie nie planuje korekty swojej prognozy zakładającej wzrost na poziomie 6% rok do roku.

Rynek apteczny

„Hurtowa dynamika wzrostu rynku w kwietniu była zbliżona do dynamiki w detalu. W maju prognozujemy, że może ona być zbliżona do zera, co wynika ze schodzenia aptek ze stanów magazynowych przed sezonem letnim” – zaznacza prezes.

Pomimo silnej konkurencji, Grupa Neuca utrzymuje znaczący udział w rynku hurtowym, szczególnie w segmencie aptek niezależnych. W segmencie aptek niezależnych Neuca utrzymuje udziały na poziomie ponad 37%. W segmencie sieciowym natomiast udziały Grupy nie przekraczają 25%. Zarząd oczekuje, że w kolejnych kwartałach spółka będzie kontynuować strategię wzmacniania swojej pozycji, szczególnie w segmencie aptek niezależnych.

Udział Neuca w segmencie aptek niezależnych

Program Świat Zdrowia

Grupa Neuca realizuje kilka programów partnerskich mających na celu wspieranie aptek niezależnych. Jak podkreśla Piotr Sucharski, prezes zarządu Grupy Neuca, „w naszej ocenie tak długo jak będziemy zapewniać najlepsze warunki na rynku dla rozwoju aptek niezależnych dzięki naszym programom, tak długo będziemy utrzymywać i organicznie zwiększać liczbę ich uczestników.”

Aktualnie w tych programach uczestniczy ponad połowa wszystkich aptek niezależnych, co jest bardzo dobrym wynikiem, choć tempo przystępowania nowych aptek naturalnie maleje wraz z osiąganiem tak wysokiego odsetku.

„Skupiamy w programach ponad połowę wszystkich aptek niezależnych; to wysoki odsetek którego zwiększenie naturalnie nie będzie tak dynamiczne jak w poprzednich okresach. Z drugiej strony nadal widzimy potencjał wzrostu uczestników programów Partner, Świat Zdrowia oraz IPRA” – zaznacza prezes.

Program Świat Zdrowia zapewnia uczestniczącym aptekom nie tylko wsparcie operacyjne, ale także możliwości rebrandingu i remontu. Inwestycje te są współfinansowane przez Neucę oraz same apteki, co sprawia, że zwrot z inwestycji jest szacowany na 5-6 lat. Apteki mają możliwość rezygnacji z programu bez ponoszenia kar, jednak w przypadku wyjścia po rebrandingu, muszą spłacić niezamortyzowaną część inwestycji.

„Inwestycja ze strony NEUCA jest współfinansowana przez klientów uczestniczących w tej formie wsparcia i pokrywana z korzyści otrzymywanych przez apteki za udział w programie Świat Zdrowia” - wyjaśnia Sucharski.

„Zasady na jakich opieramy programy pozwalają na pełną niezależność prowadzonego biznesu aptekarskiego, udział w programach jest całkowicie bezpłatny, zapewniając możliwość wyjścia w każdym dowolnym momencie, bez jakichkolwiek kar. W I kwartale zarejestrowaliśmy najwyższą w historii ocenę w rankingu satysfakcji klienta w obszarze wsparcia wśród wszystkich aptek niezależnych, a najwyższe oceny odnotowujemy w programie Świat Zdrowia” – dodaje.

Unikalność programu Świat Zdrowia polega na podejściu do zdrowia pacjenta opartym na predykcji, profilaktyce i wczesnym wykrywaniu zagrożeń. Jak zaznacza Piotr Sucharski, „naszą ambicją jest odejście od tradycyjnego modelu opieki opartego głównie o punktowe leczenie stanów nagłych.” System opieki zdrowotnej Świata Zdrowia skupia się na pacjencie, wspierając go poprzez zintegrowane i skoordynowane leczenie, co przynosi korzyści mierzone efektami leczniczymi oraz poprawą jakości życia. Wdrożony model proaktywnej opieki nad pacjentem oraz szybka reakcja na zgłoszenia pacjentów stanowią kluczowe wyróżniki programu.

„Mamy pierwsze doskonałe rezultaty naszych działań. Liczba pacjentów objętych opieką koordynowaną to 66 tys., a działaniami profilaktycznymi: 18 tys. Pacjenci wysoko oceniają nasze podejście, o czym świadczy NPS wynoszący 70.” - podsumowuje prezes.

Świat Zdrowia inwestuje również w dostępność mobilną swoich usług, co pozwala pacjentom na wygodne korzystanie z platformy na różnorodnych urządzeniach.

wiat Zdrowia Neuca

Segment badania kliniczne

Segment badań Grupy Neuca, obejmujący działalność Humaneva, rozwija się na całym świecie. Piotr Sucharski, prezes zarządu Grupy Neuca, podkreśla, że „cała grupa Badan Klinicznych (Humaneva) to obecnie ponad 1100 pracowników rozproszonych na 4 kontynentach i w 11 krajach”. Składający się z trzech głównych segmentów - SMO, CRO i technologii - segment badań klinicznych Grupy Neuca zarządzany jest, co podkreśla zarząd w swoich wypowiedziach: przez światowych liderów branży, co wpływa na efektywność i poprawiającą się rentowność. Choć każdy z tych segmentów wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju, przewiduje się dalszy dynamiczny wzrost, zwłaszcza w kontekście rozszerzania działalności na rynku USA.

„Spodziewamy się kontynuacji dynamiki naszego wzrostu w każdym z segmentów. Jeśli chodzi o SMO, planujemy umacniać naszą pozycję na każdym z rynków, na których jesteśmy obecni, oraz strategiczne wejście na rynek USA, co powinno zwielokrotnić naszą skalę i możliwości w kolejnych latach” – mówi prezes.

„Dziś ciągle Stany Zjednoczone stanowią o 80% wydatków na badania i rozwój i z tego powodu możemy się spodziewać największych wzrostów w Ameryce Północnej – docelowo we wszystkich segmentach” - dodaje.

Ośrodki Badan Klinicznych Pratia, będące częścią segmentu SMO, odnotowują ciągły rozwój, zwłaszcza w obszarze onkologii.

„Ośrodki Badan Klinicznych Pratia poprawiają sukcesywnie swoje wyniki rok do roku” - mówi Sucharski.

Wzrost ten jest szczególnie widoczny po otwarciu nowych ośrodków w Hiszpanii. Jednak proces od pozyskania do zakontraktowania nowego projektu i włączenia pierwszego pacjenta trwa ponad 12 miesięcy. Pomimo wyzwań regulacyjnych na niektórych rynkach, takich jak Czechy, Grupa Neuca kładzie mocny nacisk na rozwój tego segmentu działalności.

Obecny backlog segmentu badań klinicznych jest na historycznie najwyższym poziomie, co pozwala spodziewać się powrotu do dwucyfrowej rentowności EBITDA w kolejnych kwartałach.

„Po I kwartale br. mamy historycznie najwyższy backlog, który pozwala nam optymistycznie patrzeć na powrót do dwucyfrowej rentowności EBITDA” - potwierdza Sucharski.

Dodatkowo, plany ekspansji na rynek koreański, ósmy na świecie pod względem liczby prowadzonych badań klinicznych w onkologii, są obiecujące. Korea Południowa, z wysoką jakością opieki medycznej i sprawnym systemem regulacyjnym, stwarza możliwości szybkiego uruchomienia badań klinicznych, co może przyczynić się do dalszego wzrostu Grupy Neuca w segmencie badań klinicznych.

„Spodziewamy się pierwszych projektów na tym rynku jeszcze w tym roku” – dopowiada Sucharski.

neuca wykres

Dywidenda i skup akcji

Grupa Neuca konsekwentnie realizuje przyjętą politykę dywidendową, która zakłada coroczny wzrost wypłaty dywidendy na akcję w wysokości 10-15%. W tym roku akcjonariusze otrzymają 14,50 zł na akcję, czyli kolejną z rzędu, już dwudziestą, regularnie wypłacaną dywidendę. Co więcej, wysokość dywidendy ponownie wzrosła nominalnie w porównaniu do poprzedniego roku.

„Kontynuujemy przyjętą politykę dywidendową, zakładającą coroczny wzrost wypłaty dywidendy na akcję w wys. 10-15%” - podkreśla Piotr Sucharski, prezes zarządu Grupy Neuca.

W zakresie skupu akcji własnych, Grupa Neuca realizuje program przyjęty przez akcjonariuszy 28 grudnia 2023 roku. Zgodnie z jego założeniami, do końca 2026 roku spółka może skupić do 120 tys. sztuk akcji w cenie do 1000 zł za akcję. Celem skupu akcji jest zniwelowanie rozwodnienia akcjonariatu spowodowanego programem motywacyjnym.

„Naszą intencją jest proporcjonalne rozłożenie realizacji programu w ciągu wskazanych trzech lat,” dodaje Sucharski.

Historia wypłat dywidend Grupy Neuca

Dywidendy Grupa Neuca

Zobacz także: Dywidendy, lista wypłat, artykuły i analizy w Strefie Inwestorów 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost