Zysk netto BOŚ Banku wzrósł r/r do 23,4 mln zł w II kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 wrz 2017, 08:53

Zysk netto BOŚ Banku wzrósł r/r do 23,4 mln zł w II kw. 2017 r.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 23,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,17 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 97,21 mln zł wobec 67,72 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 25,72 mln zł wobec 28,81 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 19,91 mld zł na koniec II kw. 2017 r. wobec 20,83 mld na koniec 2016 r.

W okresie I-II kw. 2017 r. bank miał 43,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,75 mln zł straty rok wcześniej.

"Zrealizowany zysk był efektem skutecznego wdrażania ramowej strategii rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2016-2020 oraz programu postępowania naprawczego. Działania naprawcze wdrażane w banku oraz spółkach grupy kapitałowej, przyniosły poprawę rentowności banku poprzez wzrost wyniku na działalności bankowej oraz redukcję kosztów działalności (po wyłączeniu składki BFG), w tym kosztów świadczeń pracowniczych. Priorytetowym celem BOŚ S.A. pozostaje dalszy wzrost rentowności banku"

czytamy w sprawozdaniu zarządu. 

"Grupa BOŚ S.A. poprawiła wynik z tytułu odsetek, wynik z tytułu prowizji, wynik na działalności handlowej oraz wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych a także wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, przy słabszym wyniku z pozycji wymiany. Wartościowo największą poprawę, Bank osiągnął w pozycji wynik z tytułu odsetek, który był wyższy o 57,9 mln zł tj. 41,9%, w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. Wzrost wyniku odsetkowego był przede wszystkim efektem spadku kosztów odsetkowych o 65,9 mln zł, tj. o 31,5%. Efekt ten został osiągnięty głównie w rezultacie optymalizacji struktury finansowania, w tym zwiększenia udziału depozytów detalicznych w pasywach przy jednoczesnym obniżeniu ich kosztowości" 

czytamy dalej. 

Bank podał, że poprawa wyniku odsetkowego przełożyła się na wzrost marży odsetkowej, która w I półroczu 2017 r. zwiększyła się do 1,9%, z poziomu 1,5% w 2016 r. i 1,3% 2015 r.

Prowadzone w BOŚ działania naprawcze przyniosły w I półr. obniżenie kosztów działania. Koszty świadczeń pracowniczych Grupy. obniżyły się o 6,8% r/r, m.in. dzięki zmniejszeniu stanu zatrudnienia w banku o 11,6% w skali roku. Na skutek wyższej w tym okresie składki na BFG o 15,3 mln zł, ogólne koszty administracyjne Grupy były wyższe się o 8,8 mln zł, tj. o 4,6% wobec analogicznego okresu ub.r. Składka roczna na BFG dla Banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 r. wyniosła 24,7 mln zł i obciążyła jednorazowo wynik I półrocza 2017 r. 

Wartość odpisów zmniejszyła się r/r do 39,13 mln zł w I poł. wobec 57,79 mln zł. 

Bank  przeprowadził w I półr. sprzedaż portfeli wierzytelności na łączną kwotę 150 mln zł. Szacowany wpływ sprzedaży wierzytelności na wynik brutto banku wyniósł 2,8 mln zł. Dodatkowo transakcje miały pozytywny jednorazowy wpływ na poziom odpisów powodując rozwiązanie 4,5 mln odpisów.

"Opisane transakcje sprzedaży portfeli wierzytelności detalicznych będą miały szacowany pozytywny wpływ na wskaźnik kredytów detalicznych w utracie wartości i jego zmniejszenie o ok. 2 pkt proc." 

czytamy w sprawozdaniu. 

W rezultacie wzrostu dochodów a także dzięki działaniom w zakresie optymalizacji kosztów Grupa BOŚ S.A. poprawiła relację kosztów do dochodów (wskaźnik C/I) osiągając poziom 66,3%, wobec 74,6% w 2016 r. i 88,3% w 2015 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 29,85 mln zł wobec 6,4 mln zł straty rok wcześniej.

Łączny współczynnik wypłacalności Grupy wyniósł 14,71% na koniec I poł. 2017 r. wobec 14,28% na koniec 2016 r. Współczynnik Tier 1 wyniósł 11,89% na dzień 30 czerwca br., wobec 11,37% na dzień 31 grudnia 2016 r.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews), #BOS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości