Strata netto Comarchu to 3,55 mln zł w III kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lis 2017, 09:09

Strata netto Comarchu to 3,55 mln zł w III kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

Comarch odnotował 3,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,16 mln zł wobec 10,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 260,5 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 223,97 mln zł rok wcześniej.

Po dwóch kwartałach słabszych wyników finansowych, w trzecim kwartale 2017 Grupa odnotowała znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży oraz satysfakcjonujący poziom zysku operacyjnego, przy ujemnym wyniku netto. Przyczyniły się do tego m.in.: 

  • zdecydowany wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej: o 34,4 mln zł (tj. o 28,3%) w porównaniu do III kw. 2016, co jest związane głównie ze wzrostem przychodów w sektorze TMT na rynkach pozaeuropejskich, dzięki czemu zysk brutto na sprzedaży wzrósł z 47,5 mln zł w III kw. 2016 do 57,9 mln zł w III kw. 2017, 
  • znacznie mniejszy wpływ wyniku na pozostałej działalności operacyjnej: w III kw. 2017 wynik ten wyniósł - 1 214 mln zł, podczas gdy w III kw. 2016 wyniósł +12 834 mln zł (co było związane m.in. z rozwiązaniem rezerw na należności wątpliwe oraz sprzedażą WNiP przez MKS Cracovia SSA),
  • wystąpienie dodatnich różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej należności i zobowiązań, które zwiększyły wynik operacyjny w opisywanym okresie o 1,7 mln zł (podczas gdy w III kw. 2016 zmniejszyły o 5 mln zł),
  • ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 4,7 mln zł, osiągnięty głównie w rezultacie zmiany wyceny bilansowej instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko kursowe grupy, spowodowanej osłabieniem się PLN wobec EUR w III kw. 2017 (w III kw. 2016 wynik na działalności finansowej był dodatni i wyniósł +9,3 mln zł), 
  • utrzymujący się zastój na rynku zamówień publicznych, co miało przełożenie na niski poziom przychodów ze sprzedaży od klientów z sektora publicznego i medycznego,  
  • stosunkowo wysoki poziom bieżącego podatku dochodowego (3,2 mln zł), będący efektem dochodowej działalności w niektórych zagranicznych spółkach zależnych,  
  • wzrost kosztów działalności, będący następstwem presji płacowej występującej w sektorze IT - fundusz płac podstawowych w III kw. 2017 wzrósł o ok 5% w porównaniu do III kw. 2016, 
  • zmiana w wartości aktywów i rezerw na podatek odroczony, która spowodowała zmniejszenie wyniku netto o 2,3 mln zł, wymieniono w raporcie.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 7,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 751,57 mln zł w porównaniu z 740,39 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 14,56 mln zł wobec 25,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,11 mld zł w 2016 r.

(ISBnews), #CMR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości