Skarb Państwa wezwał Sygnity do zapłaty kar umownych na łącznie 27,2 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 kwi 2018, 12:10

Skarb Państwa wezwał Sygnity do zapłaty kar umownych na łącznie 27,2 mln zł

Skarb Państwa reprezentowany przez ministra finansów wezwał Sygnity do zapłaty kar umownych o łącznej wysokości ok. 27,2 mln zł, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem potrącenia ww. kwoty z wierzytelnościami przysługującymi Sygnity od Skarbu Państwa, podała spółka.

Skarb Państwa poinformował ponadto spółkę o dokonaniu w trybie przewidzianym umową potrącenia kwoty ok. 3,9 mln zł wynikającej z wystawionej przez Sygnity faktury z tytułu prac objętych umową, z wierzytelnością Skarbu Państwa z tytułu kar umownych objętych wezwaniem, ograniczając w konsekwencji kwotę kar umownych objętych wezwaniem do wysokości 23,3 mln zł

czytamy w komunikacie.

Przedmiotowe wezwanie zgodnie z jego treścią, zostało wystawione przez Skarb Państwa tytułem kar umownych naliczonych w związku ze stwierdzonymi przez zamawiającego opóźnieniami spółki w realizacji umowy w przedmiocie "Budowy, Wdrożenia i Utrzymania Systemu e-Podatki oraz świadczenia Usług Dodatkowych", wskazano w informacji.

W ocenie Sygnity, naliczenie przez Skarb Państwa kar we wskazanej powyżej wysokości nie znajduje oparcia zarówno w postanowieniach umowy, jak i okolicznościach faktycznych jej realizacji. W szczególności, kwota naliczonych kar z tytułu usług serwisowych jest całkowicie niewspółmierna do wynagrodzenia należnego spółce z tytułu świadczenia ww. usług wynikających z umowy. Spółka nie jest również w posiadaniu jakichkolwiek informacji o potencjalnych szkodach odniesionych przez Skarb Państwa. Zastosowany przez Skarb Państwa sposób naliczenia kary jest arbitralną decyzją Skarbu Państwa oraz jest w znacznej mierze oderwany od przedstawianych przez spółkę wyjaśnień w toku prowadzonych przez strony rozmów

podkreślono w komunikacie.

Spółka zwraca jednocześnie uwagę, że za wyjątkiem naliczenia kar umownych, których zasadność i wysokość jest kwestionowana przez spółkę, wezwanie nie zawiera informacji o jakichkolwiek innych potencjalnych sankcjach prawnych w stosunku do spółki związanych z realizacją umowy, zaznaczono również.

Jednocześnie, zarówno Sygnity jak i Skarb Państwa zadeklarowały gotowość niezwłocznego podjęcia rozmów w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji, w sposób zabezpieczający interesy każdej ze stron oraz ustaliły w tym celu ramowy harmonogram negocjacji

wskazano także.

Sygnity podało, że pomimo okoliczności związanych z naliczeniem kar umownych przez Skarb Państwa, spółka na bieżąco realizuje usługi w ramach umowy, zarówno w zakresie rozwoju, jak i utrzymania Systemu e-Podatki, zaznaczono również.

Odnosząc się do wysokości objętego wezwaniem roszczenia, zdaniem zarządu Sygnity zawiązane dotychczas rezerwy na potencjalne roszczenia związane z realizacją umowy, pokrywają ryzyko ewentualnego obciążenia finansowego spółki z wyżej wymienionego tytułu

podsumowano w informacji. 

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews), #SGN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości