Sygnity ma umowę z wierzycielami dot. restrukturyzacji zadłużenia finansowego | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 kwi 2018, 08:35

Sygnity ma umowę z wierzycielami dot. restrukturyzacji zadłużenia finansowego

Sygnity i Sygnity International podpisały z ING Bankiem Śląskim, Deutsche Bankiem Polska i obligatariuszami posiadającymi łącznie ok. 99% obligacji serii 1/2014 wyemitowanych przez Sygnity oraz - jako nowym wierzycielem przystępującym do umowy restrukturyzacyjnej - Microsoft Ireland Operations Ltd. umowę restrukturyzacyjną dotyczącą restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy kapitałowej Sygnity, poinformowała spółka.

"Umowa restrukturyzacyjna przewiduje wdrożenie uzgodnionych działań restrukturyzacyjnych w trzech obszarach:

a) restrukturyzacji finansowej grupy kapitałowej Sygnity,

b) restrukturyzacji majątkowej grupy, oraz

c) restrukturyzacji operacyjnej grupy" - czytamy w komunikacie.

Umowa restrukturyzacyjna przewiduje ostateczny dzień spłaty wierzytelności do końca 2022 r.

W zakresie restrukturyzacji finansowej grupy umowa restrukturyzacyjna przewiduje w szczególności:

(i) dokapitalizowanie Sygnity poprzez podwyższenie kapitału zakładowego [...] w kwocie od 10 mln zł do 12 mln zł mające na celu umożliwienie Sygnity częściowej spłaty wierzytelności Microsoft Dublin nieobjętych restrukturyzacją;

(ii) dyskontowy wykup obligacji, co oznacza wykup obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 23 mln zł za cenę wynoszącą 17,25 mln zł ze środków uzyskanych w drodze emisji nowych akcji Sygnity w ofercie prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, skierowanej do nowych inwestorów lub dotychczasowych akcjonariuszy, bądź środków pozyskanych przez dodatkowe finansowanie dłużne, w kwocie 17,25 mln zł. W razie niezrealizowania dyskontowego wykupu obligacji spółka będzie zobowiązana do zrealizowania podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity w drodze skierowania oferty prywatnej akcji Sygnity z wyłączeniem prawa poboru, adresowanej do obligatariuszy dotyczącej objęcia akcji Sygnity w zamian za wkłady w łącznej kwocie do 30 mln zł wniesione wskutek potrącenia wierzytelności z tytułu obligacji (akcje wyemitowane w ramach ww. działań miałyby zostać dopuszczone do obrotu na GPW);

(iii) zmianę warunków zadłużenia finansowego wobec banków wraz z jego rozterminowaniem i czasowym odroczeniem jego spłaty;

(iv) zmianę warunków pozostałej części zadłużenia finansowego wobec obligatariuszy wraz z jego rozterminowaniem i czasowym odroczeniem jego spłaty;

(v) rozterminowanie wierzytelności Microsoft Dublin wraz z czasowym odroczeniem ich spłaty (przy czym umowa restrukturyzacyjna przewiduje uprawnienie Microsoft Dublin do żądania nowacji wierzytelności Microsoft Dublin objętych restrukturyzacją w drodze spełnienia tego samego świadczenia z innej podstawy prawnej tj. wyemitowanych obligacji);

(vi) udostępnienie Sygnity nowych linii gwarancyjnych, podano również.

"W ramach realizacji ww. uzgodnień Sygnity zobowiązało się do podjęcia wyszczególnionych czynności korporacyjno-prawnych związanych z emisją nowych akcji w ramach ww. podwyższeń kapitału zakładowego (czynności w tym zakresie powinny zostać podjęte jeszcze w I półroczu 2018 roku), oraz czynności związanych z wykupem obligacji albo zaoferowaniem obligatariuszom akcji nowej emisji w razie niepowodzenia dyskontowego wykupu obligacji (czynności w tym zakresie powinny zostać podjęte najpóźniej w IV kw. 2018 roku). Dodatkowo spółka zobowiązała się do utrzymywania określonych wskaźników finansowych na ustalonych poziomach zapewniających możliwość realizacji postanowień umowy restrukturyzacyjnej" - czytamy dalej.

W zakresie restrukturyzacji majątkowej grupy umowa restrukturyzacyjna umożliwia:

(i) wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sygnity niezwiązanej z podstawową działalnością Sygnity i wykorzystywanej przez Sygnity Business Solutions oraz sprzedaży jej do Sygnity Business Solutions; oraz

(ii) sprzedaż części aktywów grupy niekluczowych z punktu widzenia celów restrukturyzacji operacyjnej, podano również.

Z kolei w zakresie restrukturyzacji operacyjnej grupy umowa restrukturyzacyjna przewiduje monitorowanie postępu realizacji wyszczególnionych zadań operacyjnych w zakresie m.in. sprzedaży, czy realizowanych projektów w ramach zatwierdzonego planu operacyjnego. Dodatkowo strony postanowiły, że wierzyciele będą mieli możliwość żądania powołania wskazanego przez siebie członka rady nadzorczej.

"Umowa restrukturyzacyjna ulega rozwiązaniu, bez konieczności podejmowania przez strony jakichkolwiek dodatkowych działań w przypadkach m.in. braku dokonania do końca maja 2018 roku czynności związanych z ww. zabezpieczeniami, braku zrealizowania przez spółkę czynności związanych z emisją nowych akcji w terminach przewidzianych umową restrukturyzacyjną, podjęcia czynności egzekucyjnej przez Microsoft Dublin w stosunku do Sygnity dotyczącej spłaty wierzytelności Microsoft Dublin nieobjętych restrukturyzacją, czy też braku powołania nowego członka rady nadzorczej Sygnity z ramienia wierzycieli w oparciu o przedstawiony przez nich wniosek" - czytamy.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

Źródło: (ISBnews) #SGN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości